Czwartek, 22.4.2021
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Uchwała o utworzeniu Żłobka

Wersja do wydrukuWersja PDF

Uchwała nr XIII.91.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 września 2015

 

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz nadania mu statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 t.j.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, zwaną dalej „Żłobkiem”.

§ 2.

Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 grudnia 2015 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Galeria Zdjęć