Czwartek, 22.4.2021
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Statut Żłobka

Wersja do wydrukuWersja PDF

Załącznik 

do uchwały nr  XIII.91.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 września 2015.

 

STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO Z SIEDZIBĄ W NOWYCH SKALMIERZYCACH

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Żłobek Gminny z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.); 4) niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.
 2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
 3. Siedziba Żłobka mieści się w Nowych Skalmierzycach przy ul. Hallera 1
 4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka

 

§ 3.

Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

 

§ 4.

 

Do zadań Żłobka należy:

1)      zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

3)      współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4)      zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

 

§ 5.

 

Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1)      stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;

2)      stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3)      zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4)      zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

5)      współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

 

Rozdział 3

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

 

§ 6.

 

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):
  1. dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;
  2. dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);
  3. dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
  4. dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
  5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
 4. Dzieci spoza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i posiadania wolnych miejsc w placówce.

 

§ 7.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
  2. uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
  3. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:
  1. przestrzegania statutu Żłobka;
  2. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
  3. przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
  4. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
  5. przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

 

 

 

Rozdział 4

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

 

§ 8.

 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
 2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce stawki opłaty uwzględniające:
  1. opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku;
  2. opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;
  3. opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.
 3. Wysokość opłaty za wyżywienie o których mowa w ust. 2 pkt. 3  ustala co roku Dyrektor Żłobka.
 4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.  
 5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

Rozdział 5

Organizacja Żłobka

 

§ 9.

 

 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
 3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
 5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
 6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:
  1. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;
  2. opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;
  3. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
  4. sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

 

 1. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

 

Rozdział 6

Mienie Żłobka

 

§ 10.

 

Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

 

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

 

§ 11.

 

 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Źródłami finansowania Żłobka są:
  1. środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;
  2. opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;
  3. inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.
 4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział 8

Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

 

§ 12.

 

 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  1. warunki i jakość świadczonej opieki;
  2. realizację zadań statutowych;
  3. prawidłowość gospodarowania mieniem;
  4. gospodarkę finansową.

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 13.

 

 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
 2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Galeria Zdjęć