Czwartek, 22.4.2021
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Opłaty

Wersja do wydrukuWersja PDF

Uchwała nr XIII.92.2015

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 września 2015

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U.  z 2013 r. poz. 594 ze zmianami )  w związku z art. 12 ust.2 i ust. 3, oraz art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego  2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
( Dz.U. z 2013r. poz. 1457 t.j.), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwała ustala:

 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 10 godzin dziennie,
 2. Wysokość dodatkowej opłaty  za pobyt dziecka w żłobku  w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica ,
 3. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku,
 4. Warunki całkowitego  zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w żłobku,

 § 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Rodzicu- oznacza to także osoby, o których  mowa w art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3,
 2. Żłobku – rozumie się przez to Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,

 §3

 1. Opłata dzienna za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10 zł ( słownie: złotych dziesięć 00/100 ),
 2. Świadczenia związane z pobytem , o jakim mowa w ust.1, obejmują:

1)      Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie,

2)      Zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3)      Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

4)      Zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dziecka z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

 §4

 1. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka w żłobku, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin dziennie wynosi 5 zł za każda godzinę pobytu,
 2. Opłata za pobyt ponad 10 godzin dziennie obejmuje świadczenia wskazane w §3 ust. 2 pkt. 1-3.

 § 5

Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, obejmująca koszty produktów do sporządzania posiłków wynosi 7 złotych dziennie.

 §6

Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godz. dziennie zostaje obniżona o:

 

 1. 25% - w przypadku gdy do żłobka uczęszcza drugie dziecko z danej rodziny,
 2. 50%-  w przypadku gdy do żłobka uczęszcza trzecie i każde następne dziecko z danej rodziny.

 §7

Ustala się następujące warunki całkowitego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty, o której mowa w §3 ust. 1.

 

 1. Zwolnienie z opłaty następuje na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)  dziecka uczęszczającego do żłobka,
 2. O całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

1)      niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

 § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 §9

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2015r.

Galeria Zdjęć